V.A. Bazhenov

V. A. Bazhenov is Professor at Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine.